Dokumentace BOZP a PO

Dokumentací systému BOZP a PO jsou definovány jednotlivé procesy BOZP a PO.
Neexistuje závazný předpis, který by stanovoval rozsah dokumentace bezpečnosti práce, tento rozsah je dán specifikými potřebami každé organizace a každá organizace si tento rozsah definuje sama tak, aby pokryl veškerá její provozní rizika.
Zároveň je ovšem každá organizace právně odpovědná za jeho kompletnost a správnost, přičemž jednotliví odpovědní pracovníci na svých bedrech nesou i odpovědnost trestní.
Za úplnost a správnost vlastní Dokumentace BOZP a PO odpovídá osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb., §10, odst. 4, písm. b) a právě služby těchto odborníků Vám nabízíme.CO VÁM NABÍZÍME?


Zpracujeme audit systémů BOZP a PO ve Vaší organizaci

- zpracujeme pro Vás zjišťovací audit
- zkompletujeme veškerou dokumentaci potřebnou pro audit
- provedeme systémový audit - posoudíme shodu dokumentace s legislativou
- provedeme posouzení shody fyzického stavu se systémem BOZP a PO na pracovištích
- vypracujeme závěrečnou zprávu z auditu
- projednáme s Vámi zprávu z auditu a navrhneme řešení


Zavedeme systém BOZP a PO ve Vaší organizaci

- zpracujeme registr rizik BOZP a začlenění PO ve Vaší organizaci
- zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, dle požadavků platné legislativy
- proškolíme Vaše vedoucí pracovníky
- proškolíme Vaše provozní pracovníky
- zajistíme pravidelnou kontrolní činnost osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a požární ochraně
- poskytneme potřebnou součinnost při jednání s úřady a orgány státního dozoru