Koordinátor BOZP

Přítomnost koordinátora BOZP na staveništi vyžaduje v některých případech zákon. Přečtěte si, které případy to jsou, čím se vlastně koordinátor na stavbě zabývá a jak může pomoci při realizaci vaší stavby.

Koordinátor BOZP je člověk odborně způsobilý v prevenci rizik, který absolvoval zkoušky odborné znalosti a vlastní osvědčení koordinátora BOZP. Koordinátor musí znát problematiku bezpečnosti práce na stavbách a má při výstavbě za úkol hlídat a koordinovat jednotlivé činnosti zhotovitelů a z nich vyplývající rizika.

Nejprve definuje pravidla a zásady bezpečnosti práce, která jsou závazná pro všechny osoby na stavbě, a následně pak hledá možná rizika a snaží se o jejich odstraňování. Za tímto účelem vede a pravidelně aktualizuje plán BOZP.

Nezapomeňte, že od 1. 5. 2016 došlo v České republice k legislativním změnám, které se týkají koordinátorů BOZP, ale i OZO. Přečtěte si následující články, které všechny kýžené novinky detailně popisují:

Zvýšily se požadavky na kvalifikaci OZO a koordinátora BOZP. Jak konkrétně?
Od května 2016 platí nová pravidla, kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP na stavbě
OZO a koordinátoři BOZP musí od roku 2016 vést všechny smluvní vztahy. Proč a jak?
Od 2016 může plán BOZP na staveništi zpracovávat pouze koordinátor BOZP

O povinnosti mít na stavbě koordinátora BOZP se podrobně píše § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V zákoně je mimo jiné stanoveno, že je jeho přítomnost nutná na všech stavbách, na kterých se podílí více než 1 zhotovitel, přičemž na stavbě dochází k překročení stanovených limitů pracovních hodin i náročnosti stavby. Koordinátora BOZP je nutné povolat v takovém případě už při přípravě stavby, tzn. ihned od převzetí staveniště zhotovitelem.

Abychom to zjednodušili, pokud plánujete náročnější stavbu, než je rodinný domek s jedním patrem, a počítáte přitom s více zhotoviteli (tedy například jedni řemeslníci budou stavět základy, pak povoláte jiné, k tomu se přidají zedníci, klempíři atd.), budete služby koordinátora BOZP potřebovat. Pokud byste tak neučinili, riskujete pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Koordinátor dohlíží na bezpečnost práce během celé stavby. Od předání stavby zhotoviteli až po kolaudaci. Setkáte se s ním ale i ve fázi přípravné, zejména pokud se jedná o složitější stavby.

V rámci přípravné fáze připravuje koordinátor plán BOZP. Tento dokument má jak textovou, tak i grafickou část a neustále se v průběhu výstavby doplňuje o další informace. Koordinátor BOZP v něm stanovuje závazná pravidla BOZP, plánuje odstraňování zjištěných rizik BOZP atp. Kromě toho v době přípravy nachystá i právní předpisy o pracovněprávních rizicích, posoudí stav zajištění bezpečnosti práce a obvykle pomůže stavebníkovi s ohlášením stavby na oblastní inspektorát práce.

V rámci realizační fáze, když je proces stavby v plném proudu, dozoruje koordinátor na stavbě, sleduje, jak jsou dodržována pravidla a zásady bezpečnosti práce, upozorňuje na možná rizika, pomáhá s vytvářením harmonogramu stavby, organizuje kontrolní dny a obecně se snaží o eliminaci rizik a dodržování patřičných nařízení v rámci BOZP a PO.

V rámci závěrečné fáze, která přichází spolu s ukončením stavby, poskytuje koordinátor také své služby. Někdy funguje i po úplném skončení stavby, například v souvislosti s jejím provozem nebo pomáhá s přípravou dokumentace BOZP a PO pro provoz uvnitř objektu.

Pokud jste zjistili, že ke své stavbě budete potřebovat koordinátora BOZP, máte v zásadě dvě možnosti. Můžete absolvovat třídenní školení se závěrečnou zkouškou, při které získáte status koordinátora BOZP, nebo práci přenecháte zkušenému profesionálovi ze společnosti na to specializované. Jen si v prvním případě dejte pozor na to, že stavbyvedoucí a koordinátor BOZP nemůže být jedna a tatáž osoba.

Pokud si stále nejste 100 % jisti, jestli koordinátora u své stavby potřebujete nebo ne, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi vše prokonzultujeme, poradíme vám, jak k celé problematice bezpečnosti práce na stavbě přistupovat a na co si dát pozor.